ОГОЛОШЕННЯ

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

1)           Замовник:

         Виконавчий комітет Кононівської сільської ради, Драбівського району, Черкаської області, поштова адреса 19810, Черкаська область, Драбівський район, село Кононівка, вулиця Паркова, будинок 1, електронна адреса:kononovka_rada@ukr.net, телефон  04738-97731

2)                Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування:

Згідно вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій» та «Про охорону земель» Схема є основним планувальним і передпроектним документом, що регламентує головні питання використання та охорони земель на регіональному рівні. Вона не менш, ніж на 10-15 років визначає формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань; удосконалення співвідношення і розміщення категорій земель та угідь; систему заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, агроекосистем, територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації; по консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ.

На сьогоднішній день актуально постало питання підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного та виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання.

Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села Кононівка та селища Кононівка, Кононівської сільської ради, Драбівського району, Черкаської області  розроблюється  відповідно до Земельного, Лісового та Водного кодексів України, Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про містобудівну діяльність» та інших нормативно-правових актів.

Метою складання «Схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель села Кононівка та селища Кононівка, Кононівської сільської ради, Драбівського району, Черкаської області» є:

- реалізація політики держави  щодо наукового перерозподілу земель;

- оновлення планово-картографічної основи;

- формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань;

- розробка системи заходів щодо збереження і поліпшення природних ландшафтів, терито­рій з особливими  природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами;

- відновлення і підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, вторинного  засолення, заболочування, інших видів деградації;

- консервації деградованих і малопродуктивних земель;

- створення екологічно сталих ландшафтів і агроекосистем;

- обґрунтована вартісна оцінка  природоохоронних заходів.

Розроблена Схема землеустрою дає обґрунтоване направлення у використанні земель, що дасть змогу не тільки зберегти екологічний баланс земельних угідь Кононівської сільської ради, а й збільшити надходження до бюджету.

3)                Дані про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

   З метою встановлення меж населених пунктів села Кононівка та селища Кононівка, визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, встановлення меж населених пунктів, виникла необхідність розроблення Схеми землеустрою села Кононівка та селища Кононівка.

          На території села Кононівка та селища Кононівка Драбівського району Черкаської області знаходяться об’єкти   навколо яких встановлюються обмеження, зокрема: кладовища, лінії електропередач, газопровід, ставки, господарські будівлі, сміттєзвалище, залізниця, меліоративний канал, братська могила.

 Характеристику обмежень у використанні земель буде здійснено відповідно до додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051.

4)                Ймовірні наслідки:

         а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

  На підставі закладених у Схемі землеустрою планувальних і передпроектних рішень розроблятиметься уся місцева планувальна документація, робочі проекти із землеустрою та охорони земель, лісовпорядкування, формування екологічної мережі, рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, осушення, зсувів, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації, консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ, будівництва тощо.

    Це дасть можливість нарешті подолати безсистемність та неефективність у підходах до прийняття рішень з питань регулювання земельних відносин та охорони земель, зміни їх цільового призначення і забудови, а також консолідувати відповідні зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів земельних ресурсів, екології, сільського, лісового, водного господарства, контролюючих органів та інших зацікавлених сторін.

б) для територій з природоохоронним статусом;

На території села Кононівка та селища Кононівка відсутні земельні ділянки з природоохоронним статусом тому ймовірні наслідки на їх вплив відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Географічне розташування села Кононівка та селища Кононівка Драбівського району, Черкаської області не передбачає транскордонні наслідки.

5)                Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

         Не підтримання відповідних заходів передбачених Схемою землеустрою призведе до нераціонального використання земельних ресурсів, поширення вітрової та водної ерозії ґрунтів, хаотичної забудови земельних ділянок, недотримання громадянами та юридичними особами обмежень у використанні земельних ділянок, забруднення та виснаження ґрунтів.

6)                Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

        Для визначення результативності запровадження запланованих заходів Схемою землеустрою необхідно залучити  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

7)                Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

          Виконання заходів передбачених Схемою землеустрою дасть можливість подолати безсистемність та неефективність у підходах до прийняття рішень з питань регулювання земельних відносин та охорони земель, зміни їх цільового призначення і забудови, а також консолідувати відповідні зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів земельних ресурсів, екології, сільського, лісового, водного господарства, контролюючих органів та інших зацікавлених сторін.

         Зберегти і поліпшити використання сільськогосподарських угідь, впорядковує забудову населеного пункту, зменшує вплив вітрової та водної ерозії грунтів, покращує агроландшафти та встановити межі населених пунктів.

        Схемою землеустрою пропонується:

      Внести зміни до меж села Кононівка включивши в межі населеного пункту земельні ділянки загальною площею 209,2578 га.

      Внести зміни до меж селища  Кононівка включивши в межі населеного пункту землі загальною площею 77,7996 га – рілля - кадастровий номер 7120685500:02:001:0673 та виключити земельну ділянку – землі промисловості загальною площею 2,2587 га (під’їзна залізнична колія).

        З метою реалізації органами місцевого самоврядування своїх регулятивних повноважень щодо розпорядження землями територіальної громади за межами населеного пункту та здійснення нормативно-організаційних методів управління розвитку території, для створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель та необхідної основи для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок плати за землю, передбачається включити до земель населеного пункту прилеглі до його меж землі територіальної громади для слідуючих потреб:

-         виділення земельних ділянок під будівництво житла новоствореним молодим сім’ям;

-         створення громадських пасовищ;

-         створення житлово-комунального господарства з веденням сільськогосподарського виробництва для забезпечення продуктами харчування закладів освіти;

-         поліпшення природніх ландшафтів і створення сприятливого екологічного середовища;

-         спрощення порядку надання у власність та оренду земельних ділянок, що знаходяться в користуванні громадян та юридичних осіб для ведення особистого селянського господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та іншого використання.

       Крім того, пропонується трансформація угідь згідно існуючого використання земель, розподіл їх по категоріях та встановлення обмежень у використанні земель відповідно до наявних режимоутворюючих об’єктів.

 

8)                Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

       Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку складатиметься згідно вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»

9)                Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

       Зауваження та пропозиції подавати виконавчому комітету Кононівської сільської ради, Драбівського району, Черкаської області, поштова адреса 19810, Черкаська область, Драбівський район, село Кононівка, вулиця Паркова, будинок 1, електронна адреса:kononovka_rada@ukr.net, телефон 04738-97731 у строки визначені вимогами частини 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».