Декларація

Розділ І. Загальні  відомості

 Посада – голова  сільської ради с.Кононівка. 

Розділ ІІ. Відомості про доходи ( в грн..)

Загальна сума сукупного доходу -           заробітна плата, інші  виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору - , матеріальна допомога -,страхові виплати страхові відшкодування,викупні суми та пенсійні виплати , що сплачені декларанту за договором страхування,недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу - дохід від передачі в оренду  майна (пай) - 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме  майно

Земельні ділянки –  га;  житлові будинки  –  кв. м, нерухоме майно     кв.м

Розділ ІУ. Відомості про транспортні засоби

 В переліку відоместей -прочерки

Розділ У. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

 

Розділ УІ. Відомості про фінансові зобов»язання (грн..)

в переліку відомостей - прочерки

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей .